0238b46557669d09f7b90618cdaa43d3361c41a31https://www.lekkermakkelijk.nl

Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

1. Algemeen

LekkerMakkelijk.nl (www.lekkermakkelijk.nl) is een website van Groothandel in Levensmiddelen Van Tol Retail B.V. (hierna te noemen Van Tol Retail). Van Tol Retail, gevestigd aan de Europaweg 2, 2411 NE Bodegraven (KvK-nummer  29018377) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. Alle persoonlijke informatie die aan Van Tol Retail wordt toevertrouwd, zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacybeleid informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens. De meest recente versie van het privacybeleid staat op de website en kunt u downloaden, uitprinten en opslaan.

 

2. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Van Tol Retail voor LekkerMakkelijk verzamelt en verwerkt van haar klanten, via onder meer de nieuwsbrieven en de webshop van LekkerMakkelijk.

 

3. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden om de conformiteit met de geldende wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

 

4. Automatisch gegenereerde informatie

Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Van Tol Retail bepaalde informatie nodig. Van Tol Retail verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt en de pagina's die u op de website bezoekt.

Deze informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook hoofdstuk 11 “Statistisch Onderzoek”. Als de automatisch gegeneerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook hoofdstuk 10 “Cookies” van toepassing.

 

5. Account LekkerMakkelijk
Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Van Tol Retail via de website aanbiedt, moet u een account aanmaken.

Wanneer u het account voor LekkerMakkelijk creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. U bent niet verplicht alle informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De informatie die u verstrekt kunt u altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer informatie u invult, des te beter wij onze dienstverlening op u kunnen afstemmen.

De verstrekte informatie gebruikt Van Tol Retail, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het LekkerMakkelijk-account te kunnen aanmaken en u de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De informatie die u opgeeft bij het aanmaken van het account wordt centraal opgeslagen in de database van Van Tol Retail en aan het account gekoppeld. Deze informatie wordt ook gebruikt om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Als u van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor u informatie moet verstrekken die u al eerder heeft verstrekt, zal deze informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat u bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw informatie moet invoeren. Indien u voor het aanmaken van het LekkerMakkelijk-account al eerder informatie aan Van Tol Retail hebt verstrekt, zal Van Tol Retail deze informatie automatisch overzetten naar het account.

 

6. Bestellingen
Via de website kunt u, indien u een LekkerMakkelijk-account hebt aangemaakt, een bestelling plaatsen. Voor het verwerken van uw bestelling maken we gebruik van de informatie uit het LekkerMakkelijk-account.

Als u een bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de bestelling te kunnen verwerken. De informatie wordt tevens in de centrale database aan het LekkerMakkelijk-account gekoppeld.

Verder slaat Van Tol Retail de door u geplaatste bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het account gekoppeld.

Inzicht Bestellingen
Van Tol Retail slaat informatie over uw bestelling op om u inzicht te kunnen geven in eerdere aankopen. Binnen het LekkerMakkelijk-account kunt u informatie over eerdere bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten uw favorieten zijn.

Persoonlijke aanbiedingen 
Deze informatie wordt ook gebruikt om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Product recall 
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Van Tol Retail het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Van Tol Retail uw informatie gebruiken om hierover contact met u op te nemen.

Misbruik
Indien mocht blijken dat u misbruik maakt van de diensten die Van Tol Retail biedt, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet te betalen, in ontvangst te nemen of af te halen, zal Van Tol Retail uw account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Van Tol Retail zal uw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat u weer misbruik van de diensten van Van Tol Retail maakt.

Legitimatie 
Van Tol Retail kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om uw legitimatie. Als u niet de vereiste leeftijd hebt of als u geen legitimatie bij zich heeft, kan Van Tol Retail de bestelling niet (volledig) aan u meegeven.

 

7. Aanvullende dienstverlening
Binnen het LekkerMakkelijk-account biedt Van Tol Retail u de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. U kunt daarbij denken aan de deelname aan loyalty programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat u aanvullende informatie moet verstrekken.

Van Tol Retail verwerkt de informatie die u heeft verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan u te kunnen aanbieden. Van Tol Retail zal deze informatie in de tweede plaats koppelen aan uw bestaande account.

 

8. Nieuwsbrieven
U kunt uzelf opgeven voor nieuwsbrieven die door Van Tol Retail worden verzonden. Als u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Van Tol Retail gebruik van het e-mailadres dat u heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Van Tol Retail kan ook uw naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

 

9. Persoonlijke aanbiedingen
Op grond van de informatie die door Van Tol Retail is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Van Tol Retail haar aanbiedingen zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de website onder uw aandacht worden gebracht.

We maken hiervoor onder meer gebruik van:

●  De producten die u aanschaft;
●  Het bedrag dat u aan bestellingen besteedt;
●  De functionaliteiten die u gebruikt;

●  Uw surfgedrag op de website;
●  Gegevens verzameld met behulp van cookies.

Indien u niet langer wil dat uw informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kunt u de door u verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen naar info@lekkermakkelijk.nl.

 

10. Cookies
Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit privacy statement ook de bepalingen uit het cookie statement van Van Tol Retail van toepassing. Het cookie statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het cookiestatement is op de website van LekkerMakkelijk te raadplegen.

 

11. Statistisch onderzoek
Van Tol Retail streeft ernaar om u een website van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Van Tol Retail continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar website kan aanbrengen.

Van Tol Retail kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van uw informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Van Tol Retail hebben voor dit doel toegang tot uw informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot u te herleiden zijn.

 

12. Bewaren van Informatie
Van Tol Retail zal informatie over u niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de informatie is verkregen.

 

13. Verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming zal Van Tol Retail uw informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Van Tol Retail maakt bij het aanbieden van de website in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Van Tol Retail heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om uw informatie te beschermen.

Verder vindt Van Tol Retail het van belang dat uw informatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) wordt opgeslagen. Als Van Tol Retail in de toekomst zou besluiten om informatie ook buiten de EER op te slaan, zal ze u daarvan op de hoogte stellen. Waar Van Tol Retail de informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Van Tol Retail kan uw informatie verder verstrekken aan derden als u daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Van Tol Retail kan ook informatie aan derden verstrekken als deze informatie niet tot u persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan Van Tol Retail uw informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de website kunnen hyperlinks staan waarmee je de website van LekkerMakkelijk verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Van Tol Retail heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit privacy statement van Van Tol Retail heeft alleen betrekking op informatie die via de website van LekkerMakkelijk is verkregen. Van Tol Retail accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

14. Bescherming van uw informatie
Van Tol Retail hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw informatie. Van Tol Retail heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

15. Toegang tot en aanpassing van uw informatie
Als u wilt weten welke informatie Van Tol Retail over u verzamelt, kunt u Van Tol Retail vragen om een overzicht te sturen van deze informatie. Dit verzoek kan je doen middels een mail aan info@lekkermakkelijk.nl.

Van Tol Retail zal binnen vier (4) weken op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de informatie die u opvraagt ook echt bij u hoort, vragen we u om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken u om het op uw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat u heeft opgegeven in het LekkerMakkelijk-account.

Als u op grond van het overzicht informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde e-mailadres. Van Tol Retail zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Van Tol Retail besluit uw verzoek niet uit te voeren, zal Van Tol Retail aangeven waarom zij dat niet zal doen.

U kunt uw eigen informatie ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw eigen account.

 

16. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website van Van Tol Retail. Als u jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Van Tol Retail zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van informatie. Als u jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit privacybeleid hebben/heeft gelezen, worden gegeven.

 

17. Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 24 mei 2018.

 

18. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement dan kunt u een bericht sturen naar info@lekkermakkelijk.nl.  

 

Van Tol Retail B.V.
O.v.v. Lekkermakkelijk.nl

Postbus 64
2410 AB Bodegraven
Nederland

E-mail: info@lekkermakkelijk.nl

 

Cookies

Onderstaand een overzicht van de cookies die door Lekkermakkelijk.nl gezet kunnen worden.

Cookie Beschrijving
PHPSESSID   Deze cookie wordt gebruikt voor het behouden van uw sessie.
favorite_store Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van uw favoriete winkel.
lmpid Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van de samenstelling van uw winkelmandje.
lmpnr Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van de samenstelling van uw winkelmandje.
basketid Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van de samenstelling van uw winkelmandje.
lm_ses Deze cookie zorgt ervoor dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek aan Lekkermakkelijk.nl.
lm_id Deze cookie zorgt ervoor dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek aan Lekkermakkelijk.nl.
last In deze cookie worden uw recent bekeken producten bewaard.
shipmethod Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van uw lever methode.
shipmoment Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van uw gekozen levermoment.
haalmoment Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van uw gekozen afhaalmoment.
sidebar Deze cookie wordt gebruikt voor het onthouden van een gekozen instelling op de website.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Alle boodschappen, gewoon in de buurt.

NIX18